Natječaj: knjižničar i prof. enegleskog jezika

Ispis

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br.87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.)., članka 28. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine  br. 39./17.) i članka 7. i 8. Pravilnika o radu Gimnazije Bjelovar, Gimnazija Bjelovar, Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17. objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1.) Profesor-ica engleskog (m/ž) 1 izvršitelj – ica
             - puno radno vrijeme – 21 nastavni sat tjedno,
- rad na neodređeno vrijeme,
2.) Struč. surad. knjižniča –r /- ka (m/ž) 1 izvršitelj – ica
            - puno radno vrijeme – 40 radnih sati tjedno,
            - rad na neodređeno vrijeme.
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Zapreke za zasnivanje radnog odnosa su prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Ponude bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.

Ponude s potrebnom dokumentacijom slati u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu:Gimnazija Bjelovar, 43000 Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17. (za natječaj – zapošljavanje).
GIMNAZIJA BJELOVAR
Bjelovar, Matice hrvatske 17
KLASA: 602-03/17-01/19
URBROJ: 2103-47-01-17-02
Bjelovar,  06. rujna 2017. godine         

 

                             RAVNATELJ
                                 Želimir Vujić, dipl. ing.