Natječaj - informatika, hrvatski jezik

Ispis

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br.87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.)., članka 28. stavak 1. i 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine  br. 72./14.) i članka 7. i 8. Pravilnika o radu Gimnazije Bjelovar, Gimnazija Bjelovar, Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17.      objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1.) Profesor-ica informatike (m/ž) 1 izvršitelj – ica
        - nepuno radno vrijeme, 3 (tri) nastavna sata tjedno, s pripadajućom količinom
    ostalih poslova.
        - rad na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2017. godine.

2.) Profesor-ica hrvatskog jezika (m/ž) 1 izvršitelj – ica
    - nepuno radno vrijeme, 2 (dva) nastavna sata tjedno, s pripadajućom količinom
      ostalih poslova.
    - rad na neodređeno vrijeme.


Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa su prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ponude bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.
Ponude s potrebnom dokumentacijom slati u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu:
Gimnazija Bjelovar, 43000 Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17. (za natječaj – zapošljavanje).GIMNAZIJA BJELOVAR
Bjelovar, Matice hrvatske 17
KLASA: 602-03/17-01/07
URBROJ: 2103-47-01-17-04
Bjelovar,  14. veljače 2017. godine

                                        RAVNATELJ


                                     Želimir Vujić, dipl. ing.