Nalazite se u: Dokumenti Natjecaji Natječaj: njemački jezik

Natječaj: njemački jezik

E-mail Ispis PDF

GIMNAZIJA BJELOVAR
Bjelovar, Matice hrvatske 17
KLASA: 112-03/18-01/08
URBROJ: 2103-47-01-18-1
Bjelovar,  16. ožujka 2018. godine


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.87/08, 86/0.,92/1.,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17), Gimnazija Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17, Bjelovar      

N A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa:
-    profesor-ica njemačkog jezika (m/ž) 1 izvršitelj/ica na nepuno određeno radno vrijeme (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena) zamjena za roditeljski dopust.
Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško –psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Nepotpune i nepravovremeno zaprimljene zamolbe neće se razmatrati.
Uz zamolbu je potrebno priložiti:
-    životopis, dokaz o stručnoj spremi i uvjerenje sukladno  članku 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano u vrijeme raspisanog natječaja).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj se objavljuje na stranicama Hrvatskog  zavoda  za zapošljavanje, web stranici škole i oglasnoj ploči škole i traje od 16. – 24. ožujka 2018. godine.

Zamolbe s potrebnom dokumentacijom slati u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu:   Gimnazija Bjelovar, 43000 Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17. (za natječaj – zapošljavanje).

Izvannastavne aktivnosti

Kontakt

Tajništvo: 043.241.578 (administratorica)   
                043.220.175 (tajnica)   
Psiholog i pedagog: 043.221.310    
Zbornica: 043.220.945    
Ravnatelj: 043.241.088                
Fax:     043.220.946

Email: ured@gimnazija-bjelovar.skole.hr