Nalazite se u: Dokumenti Natjecaji Natječaj: tajnik škole

Natječaj: tajnik škole

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnatelj  Gimnazije Bjelovar raspisuje:

NATJEČAJ


za radno mjesto tajnika/tajnice škole
na neodređeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj (M/Ž)
Uvjeti:
a). sveučilišni diplomski studij pravne struke,
b). specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
c). stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba koja zadovoljava uvjete iz točke a). i b).
d). ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.)
Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,
- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
- presliku rodnog lista,
- elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku i
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
S izabran –im -om kandidatom/kandidatkinjom ugovorit će se probni rad u trajanju od 90 dana.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
Gimnazija Bjelovar 43000 Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17.

Bjelovar, 06. rujna 2017, godine


Ravnatelj Želimir Vujić, dipl. ing.

Izvannastavne aktivnosti

Kontakt

Tajništvo: 043.241.578 (administratorica)   
                043.220.175 (tajnica)   
Psiholog i pedagog: 043.221.310    
Zbornica: 043.220.945    
Ravnatelj: 043.241.088                
Fax:     043.220.946

Email: ured@gimnazija-bjelovar.skole.hr